Direktör Nära Vård & Hälsa

Direktör Nära Vård & Hälsa

Region Uppsala

Region Uppsala är en av Sveriges snabbast växande regioner med snart 400 000 invånare. Region Uppsalas verksamhet är politiskt styrd och ska arbeta för en gynnsam arbetsmarknad, folkhälsa, levande näringsliv, en god bostadssituation, levande turism, önskvärd infrastruktur och aktiv samverkan med utbildning och universitet. Region Uppsala tar fasta på förmåga till förnyelse och tar ansvar för en hållbar utveckling i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft.

Region Uppsala ansvarar idag för hälso- och sjukvård, kommunikationer, utbildning, kultur, och regional utveckling. Totalt är ca 12 000 personer anställda och total budgetomslutning för regionens olika verksamheter är ca 20 miljarder kronor. Den största verksamheten inom Region Uppsala utgörs av hälso- och sjukvård (Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping, Folktandvården, Nära vård och hälsa (f.d. Primärvården sammanslagen med Hälsa och habilitering).

Då nuvarande Förvaltningsdirektör snart går i pension söker vi vår nya,

Förvaltningsdirektör – Nära Vård och Hälsa

Nära Vård och Hälsa är regionens näst största förvaltning med ca 1 800 medarbetare och är resultatet av sammanslagningen 1 /1 2018 mellan Primärvården och Hälsa och habilitering. Nära vård och hälsa tar hand om första linjens vård, specialiserad habilitering och hälsofrämjande arbete i hela Uppsala län. Förvaltningen har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård och högt specialiserad habiliteringsverksamhet. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler, vilka är ett 20-tal fördelade inom länets 8 olika kommuner, eller inom vår habilitering.  Inom förvaltningen finns även 1177 Vårdguiden på telefon, barn- och ungdomshälsan, mobilt närvårdsteam, närvårdsavdelning samt äldrevårdsenhet. Förvaltningen ansvarar för läkarinsatser i särskilda boenden, hjälpmedels- och tolkverksamhet samt för särskild vård som Cosmos asyl- och integrationshälsanHusläkarmottagning för hemlösa och Sprututbytet. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.

Som förvaltningsdirektör rapporterar du till Regiondirektören och ingår i koncernledningen för Region Uppsala. Som Förvaltningsdirektör rapporterar du också till den politiska ledningen där du har ett nära samarbete. Du leder din organisation med hjälp av fem underställda verksamhetsområdeschefer, tre chefsläkare, fou-chef och ansvariga för olika stödfunktioner, totalt 16 personer.

Ditt uppdrag är att utveckla förvaltningen och dess verksamhet och jobba mot omställningen inom vården utifrån planen ”Effektiv och nära vård 2030”. Omställning inom vården är på den nationella agendan och pågår runt om i landet, såväl i Region Uppsala. Ambitionen är att stärka ”första linjens vård” och få till en effektivare vård med ökad tillgänglighet, högre kvalitet och patientnöjdhet genom ändrade patientflöden, omfördelade resurser, nya och effektivare arbetssätt.

Rollen är både på en hög strategisk nivå och på en operativ verksamhetsnivå där förståelse för både omställning, utveckling och reell verksamhet är grunden. Till din hjälp har du skickliga medarbetare som behärskar sina specialområden, vilket innebär att ditt fokus huvudsakligen blir på ledarskap och utveckling/förbättring, även om du också behöver verka i och följa upp den operativa verksamheten. Samverkan är ett nyckelord där du förväntas vara initiativtagande, idérik och konstruktiv i alla kontaktytor, t.ex. i samverkan med privata vårdgivare och aktörer i länet, regionens övriga förvaltningar, länets kommuner, andra regioner, fackliga organisationer m.fl. God och konstruktiv samverkan kommer att vara en av framgångsfaktorerna för att lyckas med uppdraget.

I uppdraget arbetar du nära den politiska ledningen och förväntas genomföra beslut från politiken. Du hjälper också politiken med underlag för att kunna få inblick i verksamheten och dess förutsättningar för att det politiska skiktet ska kunna fatta väl underbyggda beslut. Du ingår också i koncernledningen för region Uppsala, vilket innebär en förväntan på ett brett samhällsengagemang där du bidrar till hela regionens utveckling. Du har fullt budgetansvar för din förvaltning och förväntas säkra kontroll och uppföljning, god ordning och reda.

Vem söker vi. Vi söker en erfaren och trygg ledare, van att vara chef över chefer inom hälsa och sjukvård och att där skapa en attraktiv arbetsmiljö dit man gärna söker sig och arbetar. Du vet vad det innebär att arbeta i en politiskt styrd organisation och i en verksamhet som är spridd och leds av underställda chefer. Som person är du känd för att vara nytänkande och innovativ med strategisk och analytisk förmåga. Du har visat dig vara bra på konstruktiv samverkan och att leda förändring som landat väl. Du har god kommunikativ förmåga och har ett coachande ledarskap där du delegerar och följer upp. Du har mod att våga fatta beslut efter klok beslutsprocess och är öppen, transparant och prestigelös i tanke och handling. Ditt samhällsintresse och omsorg om individen är starkt, såväl som din drivkraft och ditt behov av att uppnå förbättring och önskvärda resultat. Digitalisering ser du som en möjlighet till att effektivisera, underlätta och förbättra, både för patienten och egna medarbetare.

Du kan ha uppnått din position och dina resultat via olika akademiska utbildningsbakgrunder och arbetsroller.

Vad erbjuder vi. Det här är en chans för dig som vill åstadkomma skillnad för hela länets 400 000 invånare genom att leda en stor förvaltning samt ingå i koncernledningen för Sveriges snabbast växande region. Du blir starkt bidragande som del i den nationella omställningen till effektiv och nära vård, en förväntan på en förbättring inom vården i Sverige!

Hur visar jag intresse. Inled en dialog genom att kontakta Compass rekryteringskonsult Bo Bengtsson som handhar ärendet. Ring för ett samtal på 0709-713 550 eller skicka ett mail direkt till Bo bo.bengtsson@compass.se Är du redo att söka, klickar du på länken nedan och följer anvisningarna, dock senast 23/5 2022. Välkommen!