11/01/2024

Er den nye kjønnssammensetningen i styrer kun politikk eller er det også fordelaktig?

Vil du vite mer?

Anne Marit Heber Nærby

Partner, Norway

amhn@compass.no

+47 924 49 114

View profile

Anne Qvenild

Partner, Norway

aq@compass.no

+47 977 23 235

View profile

Flere perspektiver er viktig for gode avgjørelser

For det første kan styrer dominert av menn føre til gruppetenkning, som igjen resulterer i manglende mangfold i perspektiver. Status quo oppstår typisk lettere når styrebordet er sammensatt av en homogen gruppe. Et styrerom uten variasjon i synspunkter og perspektiver vil uunngåelig ha uheldige konsekvenser, med færre diskusjoner som begrenses til ensidige synspunkter. Man kan sammenligne et styrerom med Stortinget hvor en rekke mennesker skal styre og bestemme over fremtiden til andre. Da er man avhengig av at flere stemmer og perspektiver blir vurdert.

En stortingsdebatt uten ulike synspunkter ville ha uheldige konsekvenser. I

styrerommet er man også avhengig av ulike stemmer

 Samfunnsansvar

Kvinners interpersonale ferdigheter er grunnleggende i samfunnsansvarskontekst. Ifølge Bear et. al (2010), har styrer med høyere prosentandel kvinner en positiv relasjon med økt (Corporate social responsibility, samfunnsansvar). Forfatterne spekulerer i at kvinner, av natur, viser mer miljøbevissthet (Gaio & Goncalves, 2021), noe næringslivet åpenbart drar nytte av. Forfatterne oppfordrer spesifikt selskap som opererer innenfor blant annet skog, metaller, kjemikalier og energi å inkorporere flere kvinner i styrene.

Kultur

Når det gjelder kultur og samspill, fremhever forskningen at tilstedeværelsen av kvinner i styrer også spiller en avgjørende rolle i konfliktløsning (Nielsen & Huse, 2010). Normer, regler og prosesser utgjør viktige elementer i organisasjonskulturen, og rekruttering av flere kvinner i styret kan ha positive effekter både internt i styret og for hele organisasjonen.

Studier indikerer at kvinner er mer hensynsfulle mot andre og tar genuint ansvar for dem rundt seg. Dette er vesentlig for å opprettholde en sunn kultur og ikke minst redusere kyniske beslutninger, som igjen reduserer konflikter. Ikke overraskende har konflikter i styrerommet en negativ innvirkning på strategier, noe som styrker argumentet for å øke kvinneandelen, da forskning understøtter at kvinners deltakelse i styrer har en positiv sammenheng med virksomhetsstyring (Nielsen & Huse, 2010).

Flere kvinner i styrerommet fører ikke bare til en jevnere kjønnsbalanse – det

fører til rikere perspektiver og grunnlag for å vurdere avgjørelser og en

bærekraftig utvikling

 Virksomhetsstyring

Aktiviteter relatert til utvikling er viktig for kontroll og virksomhetsstyring. Ifølge Nielsen og Huse (2010), har kvinner også en positiv innvirkning på utvikling internt i styret. Videre har velfungerende styreutvikling igjen positiv effekt på strategisk og operasjonell styring. Det vil si at et velutviklet styre har bedre forutsetninger for å kontrollere KPI-er knyttet til CSR, HR, kvalitet og miljø (strategi), og ikke minst KPI-er knyttet til salg, investeringer og likviditet (operativ). På en annen side har kvinner tendenser til å være mer risikoavers, men dette kan naturligvis føre til diskusjoner hvorvidt styret håndterer risiko.

 

8000 selskaper må agere allerede i løpet av 2024. 

 

Har ditt foretaks styre minimum

40 % av hvert kjønn? Eller lurer du

på mer om styrerekruttering?

Selv om mange vil betrakte loven som politisk motivert, må vi ikke overse nyere forskning som antyder at tilstedeværelsen av kvinner i styrerommet har positive effekter for organisasjonene. Nye perspektiver, samspill og styring er kritiske faktorer for å sikre at styrerommet tar kloke beslutninger, og kvinner i styret har en positiv relasjon til disse variablene. I fremtiden vil utvelgelsen av styremedlemmer ikke bare dreie seg om kompetanse og erfaring, men også om samspill, ulike perspektiver og kjønnsbalanse. Dette innebærer at selv om ditt styrerom kanskje er tilfreds med den eksisterende sammensetning av medlemmer, kan det hende den ikke er i henhold til den nye loven.

Trenger ditt styre å ta grep allerede i 2024?

Les mer om moderne rekruttering

Blogg