25/01/2024

Effektiva, tydliga och transparenta rekryteringsprocesser: aspekter som värderas högt av arbetssökande  

Rekryteringsprocessen är allt som oftast det första och inledande steget mellan ett företag eller organisation och en individ och upplevelsen av processen kan visa sig vara direkt avgörande för framtida framgång. Även om varje rekryteringsprocess är unik, så finns det vissa återkommande faktorer som karakteriserar framgångsrika rekryteringar.

Vi har genomfört en undersökning bland kandidater som under dom senaste 18 månaderna aktivt har sökt en ny tjänst, detta för att förstå deras förväntningar och vad de värdesätter när det gäller rekrytering och den process som de då genomgår. I denna sammanställning återspeglas svaren från de 190 kandidater som deltog i enkäten.

Bristande ledarskap som faktor

145 av de svarande planerar att byta jobb inom de närmaste 6 månaderna. Nedan har vi listat några av de vanligaste orsakerna till att man väljer att börja leta efter ett nytt jobb. 

Bristande ledarskap i nuvarande organisation är den vanligaste orsaken till att anställda ser sig om och överväger att söka nya jobb, detta angavs av en tredjedel av respondenterna. Andra avgörande faktorer är brist på möjligheter till personlig utveckling samt svag löneutveckling och/eller andra förmåner.

Flexibilitet rankas högst av arbetssökande 

Arbetssökande värderar i hög grad arbetsgivare som erbjuder flexibilitet och möjlighet att påverka sitt eget arbete. En fjärdedel av respondenterna uppgav detta som den främsta anledningen till att de överväger en ny arbetsgivare. Detta följs av attraktiva förmåner och konkurrenskraftig lön, något som cirka en sjättedel anser vara de mest betydelsefulla faktorerna vid bedömning av en potentiell arbetsgivare. Ungefär lika många värdesätter en stark företagskultur. 

Socialt ansvarstagande och etiska standarder rangordnas som mindre betydelsefulla när arbetssökande söker nya utmaningar. Endast en tiondel av de svarande anser att detta är den viktigaste faktorn vid bedömning av en arbetsgivare. 

Efterfrågan på transparens, tydlighet och ärlighet i rekryteringsprocesser 

Tydlighet och transparens under rekryteringsprocessens gång prioriteras av de svarande. Nästan hälften betonade att transparens är det viktigaste i en rekryteringsprocess. Frågor om lönenivå, rollens ansvar och målsättningar samt väsentlig information om företaget bör besvaras tidigt i processen enligt respondenterna. 

Exempel på viktiga delar i en rekryteringsprocess enligt deltagarna är:

 • Tydlighet och ärlighet, snabb återkoppling.
 • Snabb tillgång till relevant information om tjänsten och arbetsgivaren.
 • Tydlig annons och kravprofil, konkret tidsplan som också hålls
 • Öppen kommunikation genom hela processen, och motivering vid beslut om anställning/icke anställning. 

Kompetenta rekryterare 

De svarande uppskattar rekryterare som är väl förberedda, insatta i den sökandes bakgrund och kompetens och som har god förmåga  att förstå hur kandidaten kan bidra. En femtedel av respondenterna anser att detta är den viktigaste faktorn för en positiv upplevelse av rekryteringsprocessen.

Exempel på önskvärda egenskaper hos rekryterare/rekryteringskonsult är: 

 • Förståelse för kandidatens erfarenheter och kunskap.
 • Värderande av kandidater som individer och inte bara som en resurs för att fylla positioner.
 • Djupgående kunskap om den aktuella branschen som kandidaten skall verka i och kandidaternas kompetens. 

 

Oförklarlig tystnad skapar irritation 

Arbetssökande värdesätter tydlig kommunikation och en snabb process. Över hälften av kandidaterna uppger oförklarliga perioder av tystnad som den mest irriterande faktorn. 

Andra exempel på situationer som ogillas av kandidater är: 

 • Brist på kommunikation efter en positiv intervju.
 • Långa perioder av tystnad när man inte längre är aktuell för rollen.
 • Uppskjutande av slutintervju och brist på förklaring om förseningar. 

Rekryteringsprocessens fallgropar 

Svaren på frågor som handlar om dåliga erfarenheter i samband med rekryteringsprocesser är fler än svaren på vad som karakteriserar en god rekryteringsprocess. 

Exempel på negativa upplevelser från de svarande är:

 • Att få information om sämre anställningsvillkor än förväntat vid sistasteget, i samband med avtalsskrivning.
 • Ingen återkoppling efter att ha genomfört flera intervjuer och tester.
 • Uppskjutande av slutintervju utan någon förklaring. 

Värdet av en positiv upplevelse i rekryteringsprocesser 

En positiv upplevelse av rekryteringsprocessen ökar sannolikheten att den arbetssökande lämnar med en positiv bild av företaget, oavsett om man fick jobbet eller inte. Effektiv kommunikation och respekt för kandidaternas investerade tid är avgörande för att skapa en positiv upplevelse. Sammanfattningsvis är snabbhet, tydlighet och transparens avgörande för en framgångsrik rekryteringsprocess. 

 

Prenumerera på vårt innehåll

Söker ni efter en pålitlig rekryteringspartner? Compass HRG är ett av de mest flexibla och kompetenta rekryteringsföretag i Sverige. Läs mer om oss!

Compass Human Resources Group har varit verksam sedan 1982. Vi är en internationell organisation med kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Vår vision är att vara er förstahandsval  för rekrytering i de nordiska länderna.

Relationer med våra kollegor, kunder och kandidater är grunden för allt vi gör. Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende är vårt sätt att garantera långsiktig framgång.

Vi är engagerade i ansvarstagande och ständiga förbättringar. Genom ett flexibelt, proaktivt tillvägagångssätt och en gemensam synergi skapar vi lösningar som gynnar både vår verksamhet, våra kunder och våra kandidater.

Läs mer om modern rekrytering

Blog

Så lyckas du med din VD-rekrytering

Att tillsätta en VD är en komplex process som kräver förståelse för hur man utvärderar ledarskap och hur ledarskapet matchar med ett företags kultur...