08/02/2023

ESG inom finanssektorn: den gröna agendan lockar både investerare, kunder och jobbsökare/kandidater  

 

Hållbarhetskraven inom finanssektorn har ökat snabbt under de senaste åren. Det finns ett intresse för hålllbara investeringar från såväl kunder och investerare som leverantörer och medarbetare. Det visar sig bland annat att investerare faktiskt är villiga att acceptera lägre avkastning till förmån för hållbara investeringar.  

Fonder som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (”artikel 8-fonder”) dominerar svenska folkets fondsparande. Per den sista september 2022 uppgick fondförmögenheten i artikel-8 fonder till 5 629 miljarder kronor vilket motsvarade 90 procent av den totala fondförmögenheten. Samtidigt ser vi fler och fler gröna finansierings- och investeringsprodukter. Det råder ingen tvekan om att hållbarhet har etablerat sig in i finanssektorn – och vi har förmodligen bara sett toppen av isberget.  

Rälsen läggs, samtidigt som tåget rullar 

Efterfrågan har accelererat snabbt och det ställer stora krav på sektorn för att ligga i fas med utvecklingen. Rälsen läggs, samtidigt som tåget rullar. Vi ser liknande mönster då det gäller rekrytering, där det för tillfället finns en tydligt växande efterfrågan på personer med ESG-kompetens – både på affärssidan och inom regelefterlevnad/compliance.  

Hållbarhet som en integrerad del av affärsstrategin 

Hållbarhet ansågs för några år sedan vara en liten del av compliance och regelefterlevnad, men idag är det en integrerad del av själva affärsstrategin, som måste ta hänsyn till miljö, socialt ansvar och resultat för att skapa ett starkt incitament för kunder och investerare. Från ett strategiskt-, affärsmässigt-, samt regleringsmässigt perspektiv är det därför viktigt att finanssektorn kan attrahera de bästa ESG-profilerna i framtiden.  

För några år sedan såg man ett utökat fokus på compliancefrågor inom finanssektorn för att minimera potentiella risker. På samma sätt måste man nu ta itu med de regleringsmässiga aspekterna av ESG för att hänga med i de nya hållbarhetskraven som ställs på industrin”, säger Anita Blinkenborg, partner på Compass Human Resources Group. 

Stora krav på sektorn

Hållbarhetsagendan ställer höga krav på finansmarknadens aktörer. Inom sektorn är hållbarhet både en strategisk disciplin och en regleringsdisciplin, och båda perspektiven ställer krav på kompetens och resurser. Detta gör det inte lättare för företagen inom den finansiella sektorn att hitta kandidater med rätt ESG kompetens. Mer resurser måste läggas på att searcha och rekrytera externa profiler men också på att identifiera interna talanger.  

Hållbarhet som trumfkort inom employee branding och rekrytering 

Ett företag med stark profil inom hållbarhet kan visa sig ha ett stort värde då det gäller rekrytering. Redan 2018, i en undersökning av Deloitte, svarade 77 % att det är viktigt att arbeta i organisationer vars värderingar stämmer överens med deras egna. Resultaten tyder på att hållbarhetsagendan, med dess huvudfokus på ESG, kommer att forma arbetsmarknadens framtid på ett betydande sätt – och att den kommer att medföra etiska överväganden för de som söker jobb. Generation Z styrs mer av etiska värderingar som går före lön och förmåner. Dessutom är den nya generationen betydligt mer benägen att byta jobb om arbetsgivarens övergripande värderingar inte stämmer överens med de egna.  

Rekrytering av ESG-profiler för finansiella sektorn

För att möta de utmaningar och möjligheter som ESG-agendan innebär för företag i sektorn, behövs olika kompetenser inom hållbarhet. Det behövs kompetens för att leda och kommunicera arbetet mot företagets ESG- och hållbarhetsmål och det krävs även kompetens för att säkerställa det rättsliga perspektivet.  

Ett sätt att ta itu med utmaningen i att hitta kompetens är naturligtvis att försöka identifiera individer i sin egen verksamhet eller i branschen med intresse för ESG/hållbarhet och vidareutveckla deras kompetens. En annan lösning är att titta utanför finanssektorn och identifiera kandidater som har professionell förankring i ESG/hållbarhet, utan att nödvändigtvis ha branscherfarenhet från finans. Det tredje alternativet är att leta internationellt efter potentiella kandidater.  

ESG är en övergripande agenda som å ena sidan kräver att man har personer som kan kommunicera och sprida budskapet om företagets ansvarsfulla och hållbara finansiella produkter. Å andra sidan krävs det färdigheter som kan hantera det rättsliga perspektivet. Båda går hand i hand för att bidra till att förbättra investerar- och konsumentskyddet och stärka företagets image och ställning på marknaden i kundernas, investerarnas och de anställdas ögon.  

 

Söker ni efter en pålitlig rekryteringspartner? Compass HRG är ett av de mest flexibla och kompetenta rekryteringsföretag i Sverige. Läs mer om oss!

Compass Human Resources Group har varit verksam sedan 1982. Vi är en internationell organisation med kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Vår vision är att vara er förstahandsval  för rekrytering i de nordiska länderna.

Relationer med våra kollegor, kunder och kandidater är grunden för allt vi gör. Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende är vårt sätt att garantera långsiktig framgång.

Vi är engagerade i ansvarstagande och ständiga förbättringar. Genom ett flexibelt, proaktivt tillvägagångssätt och en gemensam synergi skapar vi lösningar som gynnar både vår verksamhet, våra kunder och våra kandidater.

Läs mer om modern rekrytering

Blog

Så lyckas du med din VD-rekrytering

Att tillsätta en VD är en komplex process som kräver förståelse för hur man utvärderar ledarskap och hur ledarskapet matchar med ett företags kultur...