Styrerekruttering

Compass Human Resources Group – Norge

Et riktig sammensatt styre er viktig, både for å ivareta eiernes interesser og for selskapets langsiktige utvikling og resultater.

Manglende kompetanse i styret kan ha alvorlige konsekvenser for aksjonærer, ansatte, styremedlemmer og selskapets markedsutvikling.

Regjeringen har fremmet et forslag til Stortinget om en ny kvoteringslov for styrer i aksjeselskap. Sannsynligvis blir dette vedtatt. Denne loven krever 40 % av hvert kjønn i styret i foretak av en viss størrelse. Det fører til at det blir et stort behov for flere kvinnelige styremedlemmer i store og mellomstore bedrifter. (Prop. 131 LS (2022-2023)