14/03/2024

EU:s Lönetransparensdirektiv: Vad är det och vad innebär det? 

I en strävan att främja jämställdhet och ökad öppenhet på arbetsmarknaden har Europeiska unionen antagit ett nytt direktiv om lönetransparens. Direktivet är en del av EU:s bredare insatser för att minska löneklyftor och säkerställa lika ersättning för lika arbete.

30 mars 2023 godkände en majoritet i parlamentet det nya EU-direktivet för insyn i lönesättning och den 10:e maj godtogs direktivet i parlamentet.

Den 25 maj 2023 beslutade också den svenska regeringen att anta direktivet. En särskild utredning har tillsatts för att ta ställning till hur direktivet ska införlivas i svensk rätt. Ett förslag kommer att presenteras senast i maj 2024.

Direktivet ska vara införlivat i svensk rätt senast den 7 juni 2026 och vi kan än så länge bara spå i hur det kommer att påverka den svenska arbetsmarknaden.

Vad är lönetransparensdirektivet?

Lönetransparensdirektivet är en rättslig ram som syftar till att främja öppenhet kring löner inom företag och organisationer. Det är en del av EU:s övergripande strategi för att hantera frågor relaterade till könsbaserade löneklyftor och uppmuntra till en rättvis ersättning för alla arbetstagare. I direktivet fastställs minimikrav för att stärka tillämpningen av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete (likalöneprincipen). Det handlar bland annat om; att få information från arbetsgivare om löneskillnader mellan kvinnliga och manliga arbetstagare, att säkerställa att arbetsgivarna har lönestrukturer som säkerställer lika lön för lika eller likvärdigt arbete samt att en arbetssökande ska ha rätt till insyn i lönesättningen när det gäller exempelvis ingångslön.

Direktivet gäller både arbetsgivare i offentlig och privat sektor.

Viktiga punkter i direktivet:

  1. Rätt till information: Arbetstagare kommer att ha rätt att få information om genomsnittslöner och löneskillnader inom sina organisationer. Detta inkluderar uppgifter om löner baserade på kön för att underlätta identifiering av eventuella ojämlikheter.
  2. Revisionsprocesser: Företag och organisationer omfattas av direktivet uppmanas att regelbundet granska sina lönestrukturer för att säkerställa rättvisa löner och identifiera eventuella diskrimineringar.
  3. Förbättrad rapportering: Medlemsländer förväntas utveckla effektiva rapporteringsmekanismer för att samla in och analysera lönedata. Dessa rapporter kommer att användas för att övervaka och säkerställa efterlevnad av direktivet.

Hur påverkar direktivet arbetsmarknaden?

  1. Jämställda löner: Det primära syftet med lönetransparensdirektivet är att minska de befintliga könsbaserade löneklyftorna. Genom att öka öppenheten kring lönenivåer inom organisationer kommer arbetstagare och fackföreningar kunna kräva rättvisa löner baserade på prestation och ansvar snarare än kön. De som är anställda kommer få rätt till insyn i de kriterier som används för att fastställa löner, lönenivåer och löneutveckling hos sin arbetsgivare, med undantag för verksamheter med färre än 50 anställda. Arbetsgivaren måste därtill årligen meddela de anställda att de har rätt att begära ut informationen. För att uppfylla detta som arbetsgivare krävs alltså att det finns dokumenterad information om lönesättning och lönekrav. Dessa kriterier ska vara sakliga och könsneutrala.
  2. Företagskultur och arbetsmiljö: Genom att främja en kultur av öppenhet förväntas direktivet också påverka företagskulturen och arbetsmiljön. Företag som prioriterar lönetransparens och lika möjligheter kan uppleva förbättrad moral och lojalitet från sina anställda.
  3. Rekrytering och arbetsgivare: Påverkas bland annat genom att arbetsgivare redan under rekryteringsförfaranden ska säkerställa att platsannonser är könsneutrala och att rekryteringsprocessen bedrivs på ett icke-diskriminerande sätt. Arbetssökande får även rätt till insyn i lönesättningen avseende ingångslön och löneintervall hos sin potentiella arbetsgivare och det kommer bli förbjudet att fråga en arbetssökande om dennes nuvarande lön eller lönehistorik, till exempel kan det bli så att löneintervallet finns med redan i platsannonsen.

Vi på Compass följer utvecklingen och stöttar våra kunder kring hur de ska hantera det nya direktivet och hur det bör hanteras i de interna HR-processerna.

 

Prenumerera på vårt innehåll

Söker ni efter en pålitlig rekryteringspartner? Compass HRG är ett av de mest flexibla och kompetenta rekryteringsföretag i Sverige. Läs mer om oss!

Compass Human Resources Group har varit verksam sedan 1982. Vi är en internationell organisation med kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Vår vision är att vara er förstahandsval  för rekrytering i de nordiska länderna.

Relationer med våra kollegor, kunder och kandidater är grunden för allt vi gör. Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende är vårt sätt att garantera långsiktig framgång.

Vi är engagerade i ansvarstagande och ständiga förbättringar. Genom ett flexibelt, proaktivt tillvägagångssätt och en gemensam synergi skapar vi lösningar som gynnar både vår verksamhet, våra kunder och våra kandidater.

Läs mer om modern rekrytering

Blog

Så lyckas du med din VD-rekrytering

Att tillsätta en VD är en komplex process som kräver förståelse för hur man utvärderar ledarskap och hur ledarskapet matchar med ett företags kultur...