24/03/2023

Rekrytering inom industri och byggbranschen: stort behov av ESG-profiler med ledningskompetens 

 

Hållbarhet har blivit en integrerad del av många företags tillväxt- och affärsstrategi, oavsett vilken sektor man talar om. Industri och byggbranschen är inget undantag. I dag beaktas hållbarhet i allt från byggnadens utformning och energiförbrukning till kommunikation och marknadsföring av projektet.

Under de senaste fem till sex åren har efterfrågan på ESG-kompetens ökat explosionsartat, vilket för med sig stora utmaningar för rekrytering av ny personal. För tillfället finns det helt enkelt inte tillräckligt med kandidater som har erfarenhet från förvaltning, affärsverksamhet och hållbarhet.

Industrin hänger inte med marknadens efterfrågan

Hållbarhetsstrategier fastställs på högsta ledningsnivå och påverkar rekrytering av ny personal. Efterfrågan på hållbarhetskompetens har ökat så mycket att industrin inte har kunnat hålla jämna steg med den.

En välkänd utmaning för många företag är att hitta hållbarhetsprofiler med ledning- och affärserfarenhet, vilket kan vara besvärligt eftersom stora delar av sektorn inte haft resurser att komma ikapp marknadens efterfrågan.

Hållbarhetsagendan skapar nya behov

Industri och byggbranschen är särskilt sårbar eftersom det förutom den egna hållbarhetsprofilen även finns ett stort antal externa intressenter som är involverade i värde- och leveranskedjan. Att kontrollera regleringar i alla hörn av värde- och leveranskedjan kräver både tid och resurser, vilket utmanar affärsmålen på kort sikt. En enkel analys av kostnader i förhållande till nyttan visar att det inte går att investera resurser på hållbarhetsmål utan att påverka andra kortsiktiga mål för verksamheten.

Hållbarhet är en långsiktig affärsstrategi

På relativt kort tid har hållbarhet kopplats till – och ofta direkt förankrats i – företagens ambitioner för affärstillväxt. Särskilt då vi talar om de kommande fem till tio åren, kanske till och med 15 år framåt i tiden. Det råder ingen tvekan om att det finns en enorm potential på längre sikt – alla marknadstrender pekar i den riktningen.

”Just nu finns det ingen större vinst i att driva verksamheten i en mer hållbar riktning. Det här beror på att den kortsiktiga effekten ofta inte är i linje med de kommersiella målen”, säger Niels Lorenzen, direktör för Compass Human Resources Group.

En annan strategi är att betrakta förlorad omsättning som en investering. På så sätt ”tar du igen” den förlorade omsättningen, eftersom du inte behöver ägna tid och resurser åt en större omställning i framtiden.

Tillväxt som förutsättning för konkurrens

Det viktiga är att sätta verksamheten som första prioritet. Utan tillväxt och goda resultat är det nästan omöjligt att konkurrera inom andra faktorer såsom hållbarhet. Med andra ord verkar affärskunskap i kombination med ledarerfarenhet vara av största vikt när det gäller rekrytering. Kompetens och kunskap inom hållbarhet kan förvärvas med tiden, medan lednings- och affärserfarenhet är grundläggande egenskaper för att driva stora organisationer. Det är få som anställer en kandidat till en ledarroll utan sådan erfarenhet.

Var ligger balansen?

Hållbarhet är en ideologi och uppsättning värderingar som kan spridas genom hela verksamheten. Men för att fungera i praktiken är det ett område som måste uppfylla de övergripande kommersiella målen. Att hitta balansen är en mycket svår övning eftersom det handlar om att integrera hållbarhet utan att kompromissa med den övriga verksamheten och affärsmålen.

Det handlar om att tillfälligt fastställa en strategi som gör det möjligt för företaget att frigöra resurser för att omskola och höja kompetensen hos befintlig personal på alla nivåer. Det gäller särskilt chefer och beslutsfattare som genom att utbilda sig inom hållbarhetsfrågor kan påverka effekterna för verksamheten både på kort och lång sikt. Vidare bör nya medarbetare få en grundlig introduktion så att de redan från början förstår företagets hållbarhetsmål och strategi –  och att företagets hållbarhetsfokus är kopplat till dess kommersiella mål.

Förändringen sker nu

Företag behöver en tydlig hållbarhetsstrategi för att förbli relevanta för investerare. Branschen rör sig snabbare än många kan hänga med och för många företag är det därför en fråga om överlevnad.

De största svenska företagen är skyldiga att rapportera om sitt arbete med socialt ansvarstagande – eller ESG – i sina årsredovisningar. Företagsansvar kräver stor insikt och kunskap om hur man driver en hållbar verksamhet – särskilt när vi talar om industri- och byggsektorn. Investerare (eller kunder) fokuserar starkt på ESG och att företagen har en uttalad ESG-strategi.

Söker ni efter en pålitlig rekryteringspartner? Compass HRG är ett av de mest flexibla och kompetenta rekryteringsföretag i Sverige. Läs mer om oss!

Compass Human Resources Group har varit verksam sedan 1982. Vi är en internationell organisation med kontor i Finland, Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien. Vår vision är att vara er förstahandsval  för rekrytering i de nordiska länderna.

Relationer med våra kollegor, kunder och kandidater är grunden för allt vi gör. Att bygga upp ett ömsesidigt förtroende är vårt sätt att garantera långsiktig framgång.

Vi är engagerade i ansvarstagande och ständiga förbättringar. Genom ett flexibelt, proaktivt tillvägagångssätt och en gemensam synergi skapar vi lösningar som gynnar både vår verksamhet, våra kunder och våra kandidater.

Läs mer om modern rekrytering

Blog

Så lyckas du med din VD-rekrytering

Att tillsätta en VD är en komplex process som kräver förståelse för hur man utvärderar ledarskap och hur ledarskapet matchar med ett företags kultur...